Ampułka

Ampułka z naturalnym śluzem ślimaka i kwasem hialuronowym
Healthy Skin Ampoule

Ampułka z naturalnym śluzem ślimaka i kwasem hialuronowym (nisko i wysokocząsteczkowym) dedykowana jest do użycia w zabiegach m.in.: mezoterapii mikroigłowej, bezigłowej, sonoforezie, peelingach. Jak również bezpośrednio do masażu twarzy czy pod maskę. Naturalny śluz ślimaka dzięki zawartości glikokoniugatów wpływa na fibroblasty, indukując syntezę kolagenu w skórze.
 

Czytaj więcej

Biocelulozowa maska

Bio­ce­lu­lo­zo­wą maskę z na­tu­ral­nym ślu­zem śli­ma­ka i kwa­sem hia­lu­ro­no­wym
Healthy Skin Mask

Bio­ce­lu­lo­zo­wą maskę z na­tu­ral­nym ślu­zem śli­ma­ka i kwa­sem hia­lu­ro­no­wym stwo­rzy­li­śmy w od­po­wie­dzi na po­trze­bę re­ge­ne­ra­cji i głę­bo­kie­go na­wil­że­nia skóry oraz pie­lę­gna­cji po za­bie­gach ko­sme­tycz­nych. Za­war­te w ślu­zie na­tu­ral­ne skład­ni­ki (m.​in. alan­to­ina, kwas gli­ko­lo­wy, ko­la­gen, ela­sty­na) po­mo­gą skó­rze w po­wro­cie do pra­wi­dło­we­go wy­glą­du po róż­ne­go ro­dza­ju po­draż­nie­niach czy prze­bar­wie­niach.
 

Czytaj więcej

Serum żel

Serum żel ze ślu­zem śli­ma­ka i kwasem hia­lu­ro­no­wym
Healthy Skin Serum

Serum żel ze ślu­zem śli­ma­ka i kw. hia­lu­ro­no­wym prze­zna­czo­ne jest do każ­de­go ro­dza­ju skóry. Dzię­ki od­po­wied­nie­mu ze­sta­wie­niu skład­ni­ków na­tu­ral­nych wy­stę­pu­ją­cych w ślu­zie (m.​in. alan­to­ina, kw. gli­ko­lo­wy, ko­la­gen, ela­sty­na) serum do­sko­na­le pie­lę­gnu­je oraz szyb­ko re­ge­ne­ru­je skórę po roż­ne­go ro­dza­ju po­draż­nie­niach, otar­ciach, świe­żych bli­znach po­opa­rze­nio­wych i za­ni­ko­wych (po­trą­dzi­ko­wych).

Czytaj więcej