Regulamin konkursu: Zgadnij, jaki kosmetyk opracowaliśmy

REGULAMIN KONKURSU „ZGADNIJ JAKI KOSMETYK OPRACOWALIŚMY”


      I. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki konkursu prowadzonego pod nazwą „ZGADNIJ JAKI KOSMETYK OPRACOWALIŚMY” (dalej: „Konkurs”). Organizatorem Konkursu oraz sponsorem nagród jest Nature Biostimulates Artur Margas z siedzibą w Siewierzu, ul. Polna 16, 42-470 Siewierz (dalej: „Organizator”). Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. Uczestnik, przystępując do Konkursu, potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.


  II. Uczestnik Konkursu
 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która spełnia wszystkie poniższe warunki: a. ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; b. jest zarejestrowanym użytkownikiem serwisu Instagram lub Facebook; c. posiada, w dniu zgłoszenia do Konkursu, miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; d. wykona zadanie konkursowe w czasie trwania Konkursu.

 2. Niespełnienie któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 stanowi podstawę do wykluczenia z Konkursu.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia zgłoszeń, których autorzy: a. nie działają we własnym imieniu, lecz poprzez osoby trzecie; b. naruszają regulamin konkursu lub regulamin serwisu Instagram; c. użyli w zadaniu konkursowym treści nieodpowiednich lub naruszających prawa osób trzecich.

 4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych.III. Zadanie konkursowe

1. Konkurs rozpoczyna się 23.02.2024 r. i kończy 24.02.2024 r., o godz. 23:59:59.

2. Ogłoszenie i prowadzenie Konkursu odbywa się na profilach Organizatora w portalu społecznościowym Instagram: @naturecosmetics_p).

3. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie za pośrednictwem komentarza pod postem konkursowym.

4. Każdy Uczestnik może wstawić dowolną liczbę komentarzy, ale w odpowiedzi może podać tylko jeden kosmetyk.

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zobowiązaniem, że nie narusza praw osób trzecich.

6. Oceny zadań dokonuje komisja konkursowa.

7. Komisja konkursowa wyłoni 20 zwycięzców Konkursu (dalej: „Laureaci”) w dniu 25.02.2024 r. na podstawie oceny Zadań konkursowych z uwzględnieniem takiego kryterium jak: prawidłowa odpowiedź na pytanie konkursowe.

8. Organizator poinformuje o wynikach w dniu 25.02.2024 r. pod postem konkursowym.

IV Nagrody

1. Nagrodą jest kosmetyk marki Nature Cosmetics o wartości 39 zł.

2. Zwycięzcom, którzy otrzymają Nagrody, Organizator przyzna dodatkowo Nagrodę pieniężną, przeznaczoną na pokrycie kosztów podatku dochodowego od Nagród. Wysokość dodatkowej nagrody pieniężnej stanowi 11,11% wartości Nagrody, przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej zostanie zaokrąglona do pełnego złotego w ten sposób, iż końcówka mniejsza niż 50 groszy zostanie pominięta, a końcówka równa lub większa od 50 groszy zostanie zaokrąglona w górę do pełnego złotego.

3. Nagrodę otrzyma 20 pierwszych osób, które prawidłowo opowiedzą na pytanie konkursowe.

4. Wysłanie Nagrody w postaci kosmetyku nastąpi w ciągu 10 dni roboczych po ogłoszeniu wyników konkursu.

5. W celu umożliwienia wysłania Nagrody w postaci kosmetyku, Laureat powinien odpowiedzieć na wiadomość odhttps://www.instagram.com/naturecosmetics_pl/ lub w ciągu 48h po ogłoszeniu wyników konkursu i udostępnić dane do wysyłki: imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu.

6. W przypadku nieprzekazania informacji lub przekazania niekompletnych informacji, o których mowa w ust. 4 powyżej, w terminie tam określonym, Laureat traci prawo do Nagrody.

7. W przypadku określonym w ust. 5 powyżej, komisja konkursowa wybierze kolejnego Laureata otrzymującego Nagrodę i ogłosi decyzję w sposób określony w pkt. III.8 Regulaminu.

8. Podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagród oraz odprowadzenie należnych podatków jest Organizator. Od łącznej wartości Nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej określonej powyżej, Organizator naliczy kwotę podatku zryczałtowanego zgodnie z przepisami ustawowymi. Kwota podatku zostanie odprowadzona przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego.

9. Zwycięzca wygrywa jedną Nagrodę. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie jeden raz podczas całego okresu jego trwania.

10. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę, ani na nagrodę innego rodzaju. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych cech Nagród.Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących niniejszego Konkursu mają charakter poglądowy, a wszystkie uprawnienia Organizatora i Uczestników są określone wyłącznie w niniejszym Regulaminie.

V. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą składać wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wspolpraca@naturecosmetics.pl.

2. Reklamacje można składać w terminie 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego reklamację, jednak nie później niż do dnia 10.03.2024 r.

3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej  otrzymania i przekaże Uczestnikowi zgłaszającemu reklamację odpowiedź na adres poczty elektronicznej, z którego reklamację przysłano.

 

VI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1), Organizator Konkursu informuje, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest: Nature Cosmetics Artur Margas, ul. Polna 16, 42 – 470 Siewierz.

 2. W związku z uczestnictwem w Konkursie przetwarzane są dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie:
  a. imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu oraz adresu email;
  b. imienia, nazwiska, daty urodzenia (na życzenie Organizatora), adresu dostawy Nagród oraz numeru telefonu – w przypadku Laureatów Konkursu;

 3. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w następujących celach:
  a. uczestnictwa w Konkursie – w oparciu o Art. 6.1.f) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”;
  b. dostawy Nagrody do Zwycięzcy Konkursu – co jest prawnie uzasadnionym interesem Organizatora, polegającym na konieczności wywiązania się z przyrzeczenia złożonego Uczestnikom w niniejszym Regulaminie zgodnie z Art. 6 1 f) RODO;
  c. obsługi spraw podatkowych – w przypadku zaistnienia takiej okoliczności podstawą jest  obowiązek prawny ciążący na Organizatorze w oparciu o Art. 6.1.c) RODO;
  d. obsługi reklamacji – co jest prawnie uzasadnionym interesem Organizatora, polegającym na zapewnieniu należytej jakości Nagród konkursowych w oparciu o Art. 6 1 f) RODO;
  e. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją Konkursu – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Organizatora, polegający na ochronie jego  praw w oparciu o Art. 6 1 f) RODO.

  5. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników Konkursu należy kontaktować się z Organizatorem pod adresem email:wspolpraca@naturecosmetics.pl „dane osobowe”.

  6. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

  7. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  8. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich przetwarzania, tj. będzie to czas trwania Konkursu, a w odniesieniu do Zwycięzców Konkursu również okres wymagany przez odpowiednie przepisy podatkowe. Po upływie tych terminów dane będą usuwane.

  9. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień należy skontaktować się z Organizatorem w sposób wskazany w ust. 2 niniejszego paragrafu. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa.

  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.

  11. W każdym momencie Uczestnik Konkursu może dokonać wycofania złożonej wcześniej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa


V Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 2. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.