Regulamin sklepu internetowego Nature Cosmetics

Niniejszy regulamin sklepu internetowego Nature Cosmetics zawiera informacje dotyczące sposobu składania zamówień w sklepie, zawarcia umowy sprzedaży, obowiązujących sposobach dostawy, rodzajach płatności, informacje dotyczące postepowania reklamacyjnego oraz procedury odstąpienia od umowy.

1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Konsument –według art. 22 1 Kodeksu Cywilnego konsument to osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.

3) Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

4) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

5) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą

6)Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.naturecosmetics.pl/regulamin-sklepu.

7)Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://naturecosmetics.pl

8)Sprzedawca -Nature Cosmetics NIP 625-225-75-69 Polna16, 42-470 Siewierz

9) Konto –spersonalizowana przestrzeń udostępniona dla klientów, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług, którzy za pomocą loginu i hasła logują się do swojego konta klienta po dokonaniu przez Klienta Rejestracji( wypełnieniu formularza rejestracyjnego) i zawarciu umowy świadczenia usługi.

10) Formularz Zamówienia – formularz jest dostępny na naszej stronie internetowej www.naturecosmetics.pl umożliwia on złożenie Zamówienia.

11) Formularz rejestracji- dostępny na naszej stronie internetowej www.naturecosmetics.pl za pomocą, którego następuje rejestracja przez Klienta i automatyczny dostęp do indywidualnego konta klienta.

2. Postanowienia wstępne

Złożenie zamówienia w sklepie www.naturecosmetics.pl oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu.

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

Zamówienia składać można całą dobę, w przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach od 8.00- 16.00 (numery telefonów proszę szukać w zakładce kontakt na stronie naturecosmetics.pl)

Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną w ramach prowadzonego sklepu, za pośrednictwem sklepu świadczy usługi drogą elektroniczną. Kupujący dokonuje zakupu produktów znajdujący się na stronie Sklepu.

Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

3. Warunki zawierania umowy sprzedaży

1) W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych przez urządzenie, z którego korzysta Klient takie jak:

  • standardowy system operacyjny,
  • dostęp do Internetu,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

2) Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo.

3) Złożenie zamówienia w Sklepie jest możliwe za pomocą:

  • Konta klienta-( założenie indywidualnego konta wraz z loginem i hasłem )
  • Formularza zamówień- Złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta za pomocą formularza zamówień.

Zarówno klient zakładający konto jak i klient bez konta aby dokonać zakupu koniecznym jest uzupełnienie formularza zamówień.

3) W momencie uzupełnienia formularza i kliknięcia przycisku zamów, kup następuje zawarcie przez Kupującego umowy sprzedaży, akceptacji regulaminy sklepu oraz obowiązku zapłaty za wybrany produkt.

4) Kupujący po złożeniu zamówienia otrzymuje od sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia na podany adres mailowy, który został wpisany przy składaniu zamówienia do formularza.

5) O wszelkich kosztach dostawy Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia. W przypadku wysyłki za granicę koszt dostawy jest podawany indywidualnie

6) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niekompletne wypełnienie formularza zamówienia. Podanie błędnego adresu wiążę się niemożliwością dostarczenia przesyłki przez firmę transportową, w takim przypadku Sklep ma prawo wystąpić do składającego zamówienie o zwrot kosztów odesłania paczki do sklepu. W sytuacji gdy nie Kupujący nie jest wstanie odebrać przesyłki powinien nas niezwłocznie o tym poinformować.

7) Podczas korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

4. Warunki płatności

1) Formy płatności

  • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy
  • płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem
  • płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (DotPay).

2) W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: Rachunek dla przelewów w PLN:

36 1050 1591 1000 0092 1705 5863.

Rachunek dla przelewów w EUR:

IBAN: PL07105015911000009719534621

BIC/Swift: INGBPLPW

Nature Cosmetics

ul. Polna 16, 42-470 Siewierz

W tytule przelewu należy wpisać “Zamówienie nr……..”.

5. Dostawa zamówienia

Dostawa zamówienia do Kupującego następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej

Koszt dostawy jest zawsze widoczny w toku składania zamówienia. Koszt ten ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.

W przypadku wysyłki za granicę i poza obszar UE koszt dostawy jest podawany indywidualnie.

Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-4 dni (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W sytuacji zauważenia uszkodzenia przesyłki należy niezwłocznie spisać protokół szkody przy obecności kuriera oraz powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Brak protokołu szkody uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

6. Reklamacje i zwroty

Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres biuro@naturecosmetics.pl lub pocztą polską na adres NATURE COSMETICS Polna 16, 42-470 Siewierz

Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres sklepu: wraz z paragonem i dołączonym protokołem reklamacyjnym lub zwrotu, które są do pobrania na stronie www.naturecosmetics.pl

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

7. Rękojmia i gwarancja

Sprzedawca musi dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.

Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę.

8. Prawo odstąpienia od umowy

1) Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych. Oświadczenie odstąpienia od umowy należy przesłać drogą elektroniczną na adres biuro@naturecosmetics.pl lub przesłać na adres NATURE COSMETICS Ul. Polna 16, 42-470 Siewierz

2) Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Ponadto towar musi być nienaruszony bez widocznych śladów użytkowania.

3)Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

9. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1) Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

2)Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.

3) W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

10. Postanowienia końcowe

1)Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu.

2)W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.